نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، پلاک ۶۵

تلفن ۸۷۷۵۴-۰۲۱

info@abadgarangroup.com آدرس ایمیل

Abadgaran Group Office
نشانی شهریار ، جاده ملارد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان ششم غربی

تلفن ۴-۶۵۷۴۱۹۱۱-۰۲۱

Abadgaran Group Factory
در صورت عدم رضایت از محصولات شرکت آبادگران یا عدم کفایت فنی محصولات در پروژه و یا کار خود ، لطفا شکایت خود را با جزییات ثبت نمایید. پیام شما قطعا توسط کارشناس و یا واحد مربوطه پیگیری خواهد شد.

ABAZONE-290 رنگ اپوکسی ناحیه جزر و مدی

یک رنگ اپوکسی بدون حلال جهت حفاظت سطوح بتنی می باشد. این رنگ جهت اجرا در نواحی ســاحلی و جزر و مدی ایده آل است به صورتی که پس از غوطه وری در آب نیز به واکنش پخت ادامه میدهد. این رنگ بر روی سطوح مرطوب قابل اجرا بوده و با بهره گیری از سیســتم اپوکسی اصلاح شــده امکان اجرای این رنگ در محیط های در معرض جو نیز وجود دارد.

  

 

 

مقدار مصرف
ضخامت پيشنهادی اين رنگ 250 تا 500 ميکرون می باشد و ميزان رنگ مصرف شده 400 تا 800گرم خواهد بود.


آماده سازی سطح
ســطح زيرآيند بايد تميز و عاری از هرگونه آلودگی باشــد.پيش از اجرای پوشش، تمامی سطوح بايد مطابق استاندارد ISO 8504 آماده سازی شوند. كثيفی سطوح و نمک های محلول بايد با آب تازه شستشــو شوند. روغن و چربی بايدمطابق استاندارد SSPC-SP1 به وسيله حلال شستشو شود.تمامی سطوح را توسط دسـتگاه سـندبلاست يا ابـزارهای مخصــوص مطابـــق اســتـانـــدارد ISO8501-1 آماده سـازی نماييد. در صورتيکـه بيـن عمليـات آماده سـازی ســطح و اجــرای رنــگ ABAZONE-290 فاصلـه زمانی وجود داشــته باشــد ، عمليــات آماده ســازی را تکــرار نماييــد. پروفايــل ســطح برابــر 50 تــا 70ميکرومتــر پيشــنهادمیشــود.


اختلاط
ABAZONE-290 در دو بســته بندی جداگانه عرضه می شود.همواره دو بسته بندی را به طور كامل با هم مخلوط كنيد. مخلوط بايد در زمان كاربری (Pot Life)ذكر شده اجرا گردد.ابتــدا دو جزء را به طور جداگانه در زير ميکســر مخلوط نماييد؛ ســپس جزءB  (جزء سياه) را به جزء A اضافه كرده به نحوی كه ظرف كاملا تخليه شود. اختلاط دو جزء رنگ بايد با استفاده از همزن برقی (دريل+پره) با حداكثر سرعت 300 تا 400 دور بر دقيقه صورت پذيرد. تا حصول اطمينان از اختلاط كامل و دستيابی به رنگ طوسی يکنواخت عمل اختلاط را ادامه دهيد.
توجه : هميشه آن مقدار از مواد را با هم تركيب نماييد كه حداكثر تا 30دقيقه مورد استفاده قرار بگيرد.
توجــه : رعايت دقيق نســبت های دو جــزء رنگ الزامي میباشد و هرگز نسبت ها را تغيير ندهيد.

 • چسبندگی عالی بر روی سطوح خشک و مرطوب
 • قابلیت پخت در زیر آب
 • مقاومت نوری بســیار خوب به عنوان یک سیستم حفاظتی
 • دوام و عمر طولانی
 • مقاومت در برابر یــون کلر و نمک هاي موجوددر آب دریا
 • غیر سمی و قابل استفاده در محیط های بهداشتی
   
 • سازه های بتنی و فلزی نواحی ساحلی و فرا ساحلی
 • نواحی جزر و مدی اسکله ها و كشتی ها
 • سدها و تصفيه خانه ها
   
 • حالت فيزيکی: مايع ويسکوز
 • رنگ : جزء A سفيد ، جزء B سياه
 • مخلوط: خاكستری
 • وزن مخصوص : (1/4±0/1 )g/cm3
 • نسبت تركيب اجزا : (وزنی3:1)A:B
 • درصد جامد حجمی : 100
 • مقاومت در برابر آب دريا : عالی
 • چسبندگی به بتن: (2.5-3)N/mm2 بيشتر از پيوستگی بتن
   
 • مدت نگهداری: يک سال در بسته بندی اوليه
 • شرايط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت ، يخ زدگی و تابش مستقيم نور خورشيد
 • بهترين دمای نگهداری: +10تا +30 درجه سانتيگراد
 • نوع بســته بندی: مجمــوع 14كيلوگرم (جزء :A ســطل10.5كيلوگرمی ، جزء :B سطل 3.5كيلوگرمی)


 

 • اين محصول آتش گير اســت. بايد از گرما و شــعله مستقيم دورنگه داشته شود.
 • در ظرف را بسته نگه داريد.
 • محيط اجرا بايد دارای سيستم تهويه مناسب باشد. از تماس مستقيم و دائمی با پوست جلوگيری كنيد.
 • درصورت بلعيده شــدن فوراً به پزشــک مراجعه شــود.
 • از تحريک مصدوم به تهوع خودداری نماييد. برای اطلاعات بيشتر برگه اطلاعات ايمنی (MSDS) موجود میباشد.


در صورت اســتفاده در محيط های سربســته موارد ايمنی زير را برای جلوگيری از آتش سوزی، انفجار و آسيب رسيدن به سلامتی رعايت نماييد:

 • در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح به مقدار كافی ازهوای تازه را به محيط وارد كنيد.
 • از ماسک، دستکش و تجهيزات ايمنی مناسب استفاده كنيد.
 • هرگونه جرقه ، جوشکاری ، كشيدن سيگار و روشن كردن شعله در محيط اجرا ممنوع است.
   

اثر افزودنی های زودگیر شاتکریت ABAQUICK-AFL & AFP در دستیابی به مهمترین الزامات بتن های پاششی :

1- گیرش و سخت شوندگی اولیه: افزودنی های ذکر شده از طریق تشکیل بلورهای اترینگایت در زمان مناسب (که همان سنین اولیه بتن است)، علاوه بر امکان دستیابی به استحکام فوری بتن پاششی و در نتیجه امکان کاربرد در موقعیت‌های بالاسری، از هرگونه تاخیر در هیدراسیون سیمان و در نتیجه تخریب در ساختار شات¬کریت جلوگیری می نماید.

2- مقدار برگشت مصالح در حین عملیات پاشش: یکی از مهمترین الزامات مخلوط بتن پاششی است که علاوه بر روش‌ ها و توصیه ‌های اجرایی نظیر رعایت زوایا و فاصله نازل نسبت به مقطع تحت پاشش (آیین نامه ACI 506R)، استفاده از افزودنی‌ های زودگیر شات¬ کریت اثر بسیار قابل توجهی بر کاهش نرخ برگشت مصالح و کاهش مقدار پرت مصالح خواهد داشت که در نتیجه از نظر اقتصادی هزینه ‌های مصرف مواد زودگیر کننده را تا حد زیادی توجیه می ‌نماید.

3- اثرات زیست محیطی: آیین نامه EFNARC استفاده از شتاب ‌دهنده ‌های فاقد قلیا را به دلیل این‌که اثرات منفی کمتری بر محیط کار دارند بیش از سایر شتاب‌ دهنده ‌ها توصیه می ‌نماید. این اثرات منفی شامل مواد سمی، آسیب ‌های پوستی و زیست ‌محیطی کمتر می ‌باشد.

WE DEVELOP CHEMISTRY