نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان قندی، پلاک ۶۵

تلفن ۸۷۷۵۴-۰۲۱

info@abadgarangroup.com آدرس ایمیل

Abadgaran Group Office
نشانی شهریار ، جاده ملارد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، انتهای خیابان ششم غربی

تلفن ۴-۶۵۷۴۱۹۱۱-۰۲۱

Abadgaran Group Factory
در صورت عدم رضایت از محصولات شرکت آبادگران یا عدم کفایت فنی محصولات در پروژه و یا کار خود ، لطفا شکایت خود را با جزییات ثبت نمایید. پیام شما قطعا توسط کارشناس و یا واحد مربوطه پیگیری خواهد شد.

ABADUR-280 رنگ اپوکسی بدون حلال

یک رنگ اپوکســی بدون حلال با قابلیت اجرا در ضخامت های زیاد، جهت حفاظت ســطوح بتنی و فلزی در محیط های خورنده دریایی و شــیمیایی میباشد. به دلیل اســتفاده از رزین های اپوکسی اصلاح شده در ســاختار این رنگ، امکان سرویس دهی درمحیط های در معرض جو نیز وجود دارد.

مقدار مصرف
مقــدار مصرف بــه ضخامت نهايی رنگ بســتگی دارد. باتوجه به كاربری نهايی، ضخامت فيلم خشک 200تا 1000ميکرون برای اين رنگ پيشنهاد میشود و ميزان مصرف آنبين0/35تا1/75كيلوگرم در هر متر مربع متغير میباشد.


آماده سازی سطح
در صورتیكه زيرآيند اجرا بتنی باشد، اطمينان از استحکامبتن، تميز و عاری از چربی و روغن بودن سطح الزامی است.جهت آماده ســازی زيرآيندهای فلزی، سطوح محل اجرایرنگ اپوكسي بايد عاري از هر گونه چربي، گرد و غبار، ذراتسست و ناپايدار، روغن، رطـوبت و زنگزدگی باشد. تماميسطوح را توسط دستگاه سندبلاست يا ابزارهاي مخصوصكامــلا آماده ســازی نماييد. تمامي روغــن و چربیهايباقيمانده روي ســطح را با فشــار بخار و مواد پاك كنندهمناسب پاك نماييد.

آمادهسازی سطوح در شرايط زير نبايد انجام شود:

 

 • در دمای كمتر از 5درجه سانتيگراد.
 • زمانی كه رطوبت نسبی بيشتر از %80باشد.
 • وقتی دمای ســطح كمتر از 3درجه ســانتيگراد بالای نقطه ی شبنم باشد.
 • خارج از ساعات روز برای سطوحی كه در محيط خارجی قرار دارند.


اختلاط
ABADUR-280در دو بســتهبندی جداگانــه عرضه میشــود. همواره دو بستهبندی را به طور كامل با هم مخلوطكنيد. مخلوط بايد در زمانكاربری( )POT LIFEذكر شــدهاجرا گردد.
ابتدا جزء ( Aجزء سفيد) را به خوبی در زير ميکسر مخلوطنماييد. ســپس جزء ( Bجزء سياه) را به جزء Aاضافه كردهبه نحوی كه ظرف كاملا تخليه شود. اختلاط دو جزء رنگبايد با استفاده از همزن برقی (دريل+پره) با حداكثر سرعت
300تا 400 دور بر دقيقه صورت پذيرد. تا حصول اطميناناز اختلاط كامل و دســتيابی به رنگ خاكستری يکنواختعمــل اختــلاط را ادامه دهيد (حدود2تــا3دقيقه).

اجرامیتواند بلافاصله پس از اختلاط اجزا صورتپذيرد و نيازیبه زمان دادن به مخلوط نيست.


توجه :هميشه آن مقدار از مواد را با هم تركيب نماييد كهحداكثر تا 30دقيقه مورد استفاده قرار بگيرد.
توجه :رعايت دقيق نسبتهای دو جزء رنگ الزامي بودهو هرگز نسبت اختلاط اجزا را تغيير ندهيد.


روش اجرا
رنگ اپوكسی را میتوانيد به وسيله اسپری ايرلس يا غلتکاجرا نماييد. بهتر اســت اين رنــگ در دو لايه اجرا گردد بهطوری كه لايه دوم قبل از خشک شدن كامل لايه اول اجرا شود. در صورتیكه بين دو اجرا بيش از زمان ذكر شده فاصله باشد، سطح لايه اول بايد آماده سازی شود.

 

 • مقاومت شیمیایی بسیار عالی
 • مقاومت نوری خوب به عنوان یک سیستم حفاظتی
 • دوام و عمر طولانی
 • مقاوم در برابر یون کلر و نمک های موجود در آب دریا
 • غیر سمی و قابل استفاده در محیط های بهداشتی
   
 • مخازن بتنی و فلزی
 • مخازن نگهداری نفت، مواد شيميايی و سوختی
 • پوشش خطوط لوله
   
 • حالت فيزيکی: مايع ويسکوز
 • رنگ : جزء A سفيد ، جزء B سياه
 • مخلوط : خاكستری
 • وزن مخصوص : 1.75±0.10 g/cm3
 • نسبت تركيب اجزا A:B(وزنی1:1)
 • درصد جامد حجمی : 100
 • مقاومت در برابر اسيد سولفوريک :%50عالی
 • مقاومت در برابر سود كاستيک :%50عالی
 • مقاومت در برابر آب دريا : عالی
 • چسبندگی به بتن : (2.5-3)N/mm2بيشتر از پيوستگی بتن
 • مدت نگهداری: يک سال در بسته بندی اوليه
 • شــرايط نگهداری: ظرف در بسته، دور از رطوبت ، يخزدگی و تابش مستقيم نور خورشيد
 • بهترين دمای نگهداری : +10تا +30درجه سانتيگراد
 • نوع بســته بنــدی: مجمــوع 15كيلوگرم (جزء :Aســطل 7/5كيلوگرمی ، جزء :Bسطل 7/5كيلوگرمی)
   

اين محصول آتش گير است. بايد از گرما و شعله مستقيم دور نگه داشته شود. در ظرف را بسته نگه داريد. محيط اجرا بايد دارای سيستم تهويه مناسب باشد. از تماس مستقيم ودائمی با پوست جلوگيری كنيد. درصورت بلعيده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود. از تحريک مصدوم به تهوع خودداری نماييد. برای اطلاعات بيشتر برگه اطلاعات ايمنی(MSDS)موجود میباشد.

در صورت استفاده در محيط های سربسته موارد ايمنی زير را برای جلوگيری از آتش سوزی، انفجار و آسيب رسيدن به سلامتی رعايت نماييد:

 • در هنگام اجرا و خشــک شدن سطح به مقدار كافی ازهوای تازه را به محيط وارد كنيد.
 • از ماسک، دستکش و تجهيزات ايمنی مناسب استفادهكنيد.
 • هرگونه جرقه، جوشکاری،كشيدن سيگار و روشن كردنشعله در محيط اجرا ممنوع است
   

وجود ترک‌ در سازه‌ های بتنی همواره تهدید بزرگی برای دوام بتن و سازه می باشد و ایجاد آن متاثر از عوامل زیادی است. از این‌رو ترمیم و بازسازی سازه‌ های بتنی از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است به طوری که هزینه ‌های هنگفتی را به خود اختصاص می دهد. به طور کلی بررسی عوامل ایجاد کننده ترک در سازه‌ به انتخاب ماده تزریق مناسب برای آن شرایط کمک می نماید. بر اساس راهنما و دستورالعمل میدانی ترمیم بتن، ACI-RAP-1، یکی از فرآیندهای موثر در رفع و ترمیم این نوع ترک‌ها تزریق ماده با بنیان اپوکسی تحت فشار بالا به داخل این ترک ها می باشد. 
شرکت دانش بنیان صنایع شیمی ساختمان آبادگران با تکیه بر تجارب ارزشمند در حوزه مقاوم سازی و آب بندی از یک سو و تولید مواد شیمیایی اولیه چسب تزریق برای اولین بار در ایران، محصولات تخصصی تزریق در ترک بتن را مطابق با الزامات مطرح شده در استانداردها و آیین‌نامه ‌های بین‌المللی طراحی و تولید می نماید. چسب تزریق اپوکسی ABAINJECT EP-110 مخلوطی دو جزئی و مایع می باشد که به راحتی به وسیله پمپ به درون ترک تزریق می گردد و به واسطه خاصیت روانی مناسب به درون خلل و فرج موجود در ترک نفوذ می کند. پس از اتمام عملیات تزریق، ماده جامد نفوذناپذیر با مقاومت شیمیایی و مکانیکی بالا ایجاد می گردد که دارای چسبندگی بسیار زیاد به دو طرف ترک می باشد به نحوی که چسبندگی آن از نیروی پیوستگی بتن بیشتر است. بنابراین بر طبق الزامات بخش پنجم از استاندارد EN1504  این ماده با پرکردن ترک، موجب یکپارچه شدن بتن شده و استحکام، دوام و مقاومت های مکانیکی آن را افزایش می دهد .

WE DEVELOP CHEMISTRY